Điều Khoản Sử Dụng

điều khoản sử dụng dk8
Điều khoản sử dụng DK8 nhà cái chi tiết

Điều Khoản Sử Dụng Tại DK8 Nhà Cái Cá Cược Online. Điều khoản sửu dụng tại DK8 nhà cái cá cược online. Thỏa thuận này là giữa bạn và một bên thứ ba. Đây là một trong những công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều Khoản Sử Dụng Tại DK8 Online

 Thỏa thuận này liên quan đến việc bạn sử dụng (bao gồm mọi quyền truy cập vào) trang web của chúng tôi hiện tại (cùng với bất kỳ tài liệu và dịch vụ nào có sẵn trong đó và (các) trang kế thừa sau đó, “Trang”).

Vui lòng đọc và xem kỹ các Điều khoản Dịch vụ này (“Thỏa thuận”). Bằng cách chấp nhận các “Điều khoản dịch vụ này, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và xác nhận rằng bạn trên 13 tuổi.

Các tham chiếu đến “bạn” và “của bạn” trong Thỏa thuận này sẽ đề cập đến cả cá nhân sử dụng Trang web.

Thỏa thuận này có một điều khoản về trọng tài bắt buộc rằng, như được quy định thêm trong mục 18 dưới đây, yêu cầu sử dụng trọng tài trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp, chứ không phải xử trí của ban thẩm đoàn hoặc bất kỳ tố tụng tòa án nào khác, hoặc hành tục tập thể dưới bất kỳ hình thức nào.

1. Điều khoản sử dụng về thay đổi thông tin

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi các thông tin về Thỏa thuận này bằng cách thông báo cho mọi người chơi những thay đổi đó bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào, kể cả bằng cách đăng Thỏa thuận sửa đổi thông qua Trang web. Mọi thay đổi như vậy sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh trước ngày chúng tôi đăng Thỏa thuận sửa đổi kết hợp những thay đổi đó hoặc thông báo cho bạn về những thay đổi đó.

Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành giả định không thể bác bỏ về việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chú thích “Cập nhật lần cuối” ở trên cho biết thời điểm thay đổi Thỏa thuận này lần cuối. Chúng tôi cũng có thể,cung cấp các thông tin bất cứ lúc nào. Do vậy thì người chơi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web (bao gồm cả quyền truy cập vào Trang web thông qua bất kỳ liên kết của bên thứ ba nào); tính phí, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ khoản phí nào (sẽ vẫn miễn phí trong tương lai gần) cần thiết để sử dụng Trang web; hoặc cung cấp cơ hội cho một số hoặc tất cả người dùng Trang web.

2. Thông tin được gửi qua trang web

Việc bạn gửi thông tin qua Trang web được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của DK8, có tại  về  hính sách quyền riêng tư”). Bạn đại diện và đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến Trang web sẽ vẫn chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin đó khi cần. Trong phạm vi có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và Chính sách quyền riêng tư liên quan đến dữ liệu cá nhân, các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Các vấn đề về thẩm quyền

Trang web được kiểm soát hoặc vận hành (hoặc cả hai) từ Khu vực Kinh tế Châu Âu và không nhằm mục đích buộc chúng tôi phải tuân theo bất kỳ quyền tài phán hoặc luật nào bên ngoài khu vực này. Trang web có thể không phù hợp hoặc không có sẵn để sử dụng ở một số khu vực pháp lý. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ Trang web nào và bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành khi làm như vậy. Chúng tôi có thể giới hạn tính khả dụng của Trang web bất kỳ lúc nào, toàn bộ hoặc một phần, đối với bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán nào mà chúng tôi chọn.

4. Quy tắc về việc sử dụng thông tin tại website

Liên quan đến trang web, bạn không được:

 • Đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Trang web bất kỳ một thông tin tài liệu nào đang hoặc người chơi có thể cung cấp các thông tin: (a) đe dọa, quấy rối, hạ thấp phẩm giá, thù hận hoặc đe dọa hoặc không tôn trọng quyền và phẩm giá của người khác; (b) phỉ báng, bôi nhọ, lừa đảo hoặc ngược đãi; (c) tục tĩu, không đứng đắn, khiêu dâm hoặc phản cảm khác; hoặc (d) được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của chủ sở hữu hiện hành.
 • Đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua hoặc có liên quan đến Trang web bất kỳ vi-rút, sâu máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác hoặc có khả năng gây hại hoặc xâm lấn hoặc có ý định gây thiệt hại hoặc chiếm đoạt hoạt động của, hoặc để giám sát việc sử dụng, bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào (mỗi loại, một loại “Vi-rút”).
 • Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác ngoài mục đích đã được DK8 đồng ý hoặc cho bất kỳ mục đích gian lận hoặc hành vi trái pháp luật nào khác.
 • Thu hoạch hoặc thu thập thông tin về người dùng Trang web trừ khi điều này được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư.
 • Người chươi có thể cung cấp các thông tin và can thiệp các thông tin chi tiết. Người chơi cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để cung cấp Trang web, bao gồm cả việc hack hoặc làm xấu bất kỳ phần nào của Trang web; hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, thủ tục hoặc chính sách nào của các máy chủ hoặc mạng đó.
 • Hạn chế hoặcngăn cản các thông tin  bất kỳ người nào khác sử dụng Trang web.
 • Tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, chia sẻ thời gian, phân phối hoặc khai thác bất kỳ phần nào của (hoặc bất kỳ việc sử dụng nào) Trang web trừ khi được ủy quyền rõ ràng ở đây mà không có văn bản trước của chúng tôi bằng lòng.
 • Thiết kế đảo ngược, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Trang web, trừ khi hạn chế đó bị nghiêm cấm theo luật hiện hành.
 • Xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác khỏi Trang web.
 • Đóng khung hoặc phản chiếu bất kỳ phần nào của Trang web hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Trang web vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà ngwuofi chưới ẽ không cần  đồng ý với bất cứ thông tin nào bằng văn bản của chúng tôi.
 • Tải xuống và lưu trữ nội dung Trang web một cách có hệ thống.
 • – Sử dụng bất kỳ robot, spider, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc thiết bị tự động hoặc thủ công khác để truy xuất, lập chỉ mục, “cạo”, “khai thác dữ liệu” hoặc thu thập nội dung Trang web, hoặc sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Trang web, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm nhận, duy trì và thanh toán cho tất cả phần cứng và tất cả các thông tin về dịch vụ viễn thông và các thông tin dịch vụ khác cần thiết để người chơi có thể sử dụng  các thông tin có trên nội dung trang web.

5. Quy định về điều khoản sử dụng về các tchơi tại DK8

DK8 chỉ cho phép các trang web khác tạo khung nội tuyến cho các phần của trang web khi nó cung cấp nút “nhúng” để truy xuất mã nguồn khung nội tuyến. Chỉ cho phép tạo khung nội tuyến cho một phần của trang web với mã nguồn chính xác được cung cấp cùng với nút “nhúng” và khi các dòng sau được thêm vào tệp ads.txt của trang web nhúng:

Quy tắc trước đó không áp dụng cho các trang web đủ điều kiện với mục đích phi lợi nhuận. Để yêu cầu đủ điều kiện, một email phải được gửi tới [email được bảo vệ] Trang web có quyền rút lại đủ điều kiện bất cứ lúc nào. Theo yêu cầu của DK8, các trang web chứa (a) (các) phần iframe của trang web có nghĩa vụ tham gia mạng SPM bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký của Google Ad Manager. Bỏ qua một yêu cầu khiến nội dung iframe bị chặn.

Nghiêm cấm:

– Tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ phần iframe nào của Trang web

– Xóa, ẩn hoặc theo bất kỳ cách nào khác cản trở khả năng xem của bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác khỏi phần iframe của Trang web.

– Xóa, chặn, ẩn hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cản trở hoạt động của các liên kết trong phần iframe của Trang web.

– Xóa, chặn, ẩn hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cản trở hoạt động của quảng cáo có trong phần iframe của Trang web.

– Thêm bất kỳ lớp nào phía trên phần có khung nội tuyến của Trang web.

Trang web có quyền ngừng một phần iframe của Trang web bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc nhúng các trò chơi của chúng tôi, vui lòng liên hệ với [email được bảo vệ]

6. Các thông tin về các sản phẩm trò chơi tại DK8 nhà cái

Trang web cũng có thể cung cấp các thông tin về danh sách, các thông tin mô tả vàcác thoog tin về  hình ảnh về hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc phiếu giảm giá hoặc giảm giá có liên quan (gọi chung là “Sản phẩm”), cũng như các tham chiếu và liên kết đến Sản phẩm. Những Sản phẩm như vậy có thể được cung cấp bởi chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba và có thể được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích thông tin chung. Tính khả dụng thông qua Trang web của bất kỳ danh sách, mô tả hoặc hình ảnh nào của Sản phẩm không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi đối với Sản phẩm đó hoặc liên kết với nhà cung cấp Sản phẩm đó. Chúng tôi không tuyên bố về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, hiệu lực hoặc tính kịp thời của danh sách, mô tả hoặc hình ảnh đó (bao gồm mọi tính năng, thông số kỹ thuật và giá cả liên quan đến trò chơi.

7. Thông tin về Hồ sơ và diễn đàn

nếu chúng tôi quyết định triển khai chức năng này, khách truy cập trang web có thể cung cấp một số tài liệu nhất định (mỗi tài liệu, một “đệ trình”) thông qua hoặc liên quan đến trang web, bao gồm trên các trang hồ sơ hoặc trên các dịch vụ tương tác của trang web, chẳng hạn như bảng tin và các diễn đàn khác, và chức năng trò chuyện, bình luận và nhắn tin khác theo quy tắc ứng xử được nêu trong phần 4. DK8 không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng (bao gồm mọi phân phối) của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nội dung gửi. nếu bạn chọn công bố thông tin nhận dạng cá nhân hoặc khác của bạn qua trang web, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. tuy nhiên, hãy xem phần v.3 của chính sách quyền riêng tư vì nó liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân.

8. Thông tin về Giấy phép

Vì mục đích rõ ràng, bạn giữ quyền sở hữu Nội dung gửi của mình. Đối với mỗi Nội dung gửi, theo đây, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng và hoàn toàn có thể cấp phép lại (thông qua nhiều cấp) mà không cần xem xét thêm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. bên, để sao chép, phân phối, thực hiện và hiển thị (công khai hoặc theo cách khác), tạo các tác phẩm phái sinh, điều chỉnh, sửa đổi và sử dụng, phân tích và khai thác Nội dung gửi đó, ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này và cho bất kỳ mục đích nào ( bao gồm cả mục đích quảng cáo, chẳng hạn như lời chứng thực).

Ngoài ra, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, gợi ý hoặc tài liệu nào khác thông qua bất kỳ phương tiện nào (“Phản hồi”), cho dù có liên quan đến Trang web hay không, thì Phản hồi đó sẽ được coi là Nội dung gửi và bạn thừa nhận và đồng ý rằng điều đó Phản hồi không phải là thông tin bí mật và việc cung cấp Phản hồi đó của bạn là miễn phí, không yêu cầu và không hạn chế, đồng thời không đặt DK8 dưới bất kỳ nghĩa vụ ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp các giấy phép được cấp trong phần này, và rằng Nội dung gửi của bạn và việc bạn cung cấp các nội dung đó thông qua và liên quan đến Trang web là đầy đủ và chính xác, đồng thời không gian lận, quanh co hay nói cách khác là vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, bạn tiếp tục từ bỏ một cách không hủy ngang bất kỳ “quyền nhân thân” nào hoặc các quyền khác liên quan đến việc ghi nhận quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của các tài liệu liên quan đến mỗi Nội dung gửi mà bạn có thể có theo bất kỳ luật hiện hành nào theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào.

9. Quyền sở hữu của DK8

Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi sở hữu Trang web, được bảo vệ bởi luật và quyền sở hữu. Tên thương mại, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi bao gồm DK8, 1001Juegos và bất kỳ biểu tượng liên quan nào. Tất cả tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo trên Trang web không thuộc sở hữu của chúng tôi đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn. Không có gì chứa hoặc cung cấp trên Trang web nên được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu.

10.  Thông Tin Giám sát

Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) theo dõi, đánh giá, thay đổi hoặc xóa Nội dung gửi trước hoặc sau khi chúng xuất hiện trên Trang web hoặc phân tích quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng như các trường hợp xung quanh việc truy cập và sử dụng đó cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do hoặc mục đích nào mà không ảnh hưởng đến Chính sách quyền riêng tư.

10. Quyền hạn chế của bạn

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ Thỏa thuận này và chỉ trong thời gian bạn được chúng tôi cho phép sử dụng Trang web, bạn có thể xem bất kỳ phần nào của Trang web mà chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập theo Thỏa thuận này chỉ dành cho mục đích cá nhân, không phải của bạn. sử dụng thương mại.

11. Tài liệu của bên thứ ba; liên kết

một số chức năng của trang web có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quảng cáo và tài liệu quảng cáo) do bên thứ ba cung cấp (bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua các kỹ thuật như iframes), bao gồm nội dung gửi (“thứ ba tài liệu của bên”), hoặc cho phép định tuyến hoặc truyền tải các tài liệu của bên thứ ba đó, kể cả thông qua các liên kết. bằng cách sử dụng chức năng như vậy, bạn đang hướng dẫn chúng tôi truy cập, định tuyến và truyền tới bạn tài liệu của bên thứ ba hiện hành.

chúng tôi không kiểm soát, xác nhận, cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào, bao gồm tính chính xác, hiệu lực, kịp thời, đầy đủ, độ tin cậy, tính toàn vẹn, chất lượng, tính hợp pháp, hữu ích hoặc an toàn của tài liệu bên thứ ba hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong đó. một số tài liệu của bên thứ ba có thể, trong số những thứ khác, không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo. không có nội dung nào trong thỏa thuận này được coi là đại diện hoặc bảo đảm của DK8 đối với mọi tài liệu của bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ cookie hoặc bọ web nào cho bất kỳ mục đích nào theo đuổi. chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát tài liệu của bên thứ ba và chúng tôi có thể chặn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào mọi tài liệu của bên thứ ba (toàn bộ hoặc một phần) thông qua trang web bất kỳ lúc nào. ngoài ra, tính khả dụng của bất kỳ tài liệu bên thứ ba nào thông qua trang web không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi hoặc liên kết của chúng tôi với bất kỳ nhà cung cấp tài liệu bên thứ ba nào như vậy, cũng như tính khả dụng đó không tạo ra bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp nào như vậy.

bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các tài liệu của bên thứ ba và phải chịu bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung nào áp dụng cho các tài liệu của bên thứ ba đó (như như điều khoản dịch vụ hoặc chính sách quyền riêng tư của các nhà cung cấp tài liệu bên thứ ba đó).

12. Khuyến mãi

Mọi chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, xổ số, khảo sát, trò chơi hoặc các chương trình khuyến mãi tương tự (gọi chung là “Khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Trang web có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc tách biệt với Thỏa thuận này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Khuyến mãi mâu thuẫn với Thỏa thuận này, thì các quy tắc của Khuyến mãi sẽ chi phối.
13. Tuyên bố Từ chối Bảo hành

trong phạm vi tối đa được cho phép theo luật hiện hành: (a) trang web và bất kỳ sản phẩm và tài liệu của bên thứ ba nào có sẵn cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng,” “nguyên trạng,” “nơi có” và “nơi có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào , dù rõ ràng, ngụ ý hay luật định; và (b) DK8 từ chối tất cả các đảm bảo đối với trang web và bất kỳ sản phẩm và tài liệu của bên thứ ba, bao gồm các đảm bảo về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm và quyền sở hữu. tất cả các miễn trừ trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm trong mục này và những nơi khác trong thỏa thuận này) đều được thực hiện vì lợi ích của cả DK8 và các công ty liên kết và các cổ đông đại diện của họ, giám đốc, viên chức, nhân viên, liên kết, đại diện, đại diện, người cấp phép, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ (gọi chung là “đơn vị liên kết”), và những người kế hoạch và chuyển đổi tương lai của họ.

mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì tính kịp thời, tính toàn vẹn và tính bảo mật của trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng trang web đang hoặc sẽ vẫn được cập nhật, hoàn thiện, chính xác hoặc an toàn hoặc việc truy cập vào trang web sẽ không bị gián đoạn. trang web có thể bao gồm các điểm không chính xác, lỗi và tài liệu vi phạm hoặc xung đột với thỏa thuận này. ngoài ra, các bên thứ ba có thể thực hiện các thay đổi trái phép đối với trang web. nếu bạn biết về bất kỳ sự thay đổi nào như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] với mô tả về sự thay đổi đó và vị trí của nó trên Trang web.

14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành: (a) DK8 sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, làm mẫu hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, dưới bất kỳ hợp đồng, bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm túc hoặc lý thuyết khác , bao gồm thiệt hại do mất lợi nhuận, việc sử dụng hoặc dữ liệu, mất các tài sản vô hình khác, mất tính bảo mật của nội dung (bao gồm sự can thiệp trái phép của bên thứ ba của bất kỳ nội dung nào (b) mà không giới hạn những điều nên trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web hoặc từ bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu của bên thứ ba nào, bao gồm từ bất kỳ virus nào có thể truyền liên quan đến trang web; vật liệu của bên là ngừng sử dụng trang web; và (d) trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của chúng tôi đối với tất cả thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân của hành động, dù trong hợp đồng, lừa đảo (bao gồm sơ suất) hay cách nào, sẽ lớn hơn trong tổng số tiền, nếu có, do bạn trả cho chúng tôi để sử dụng trang web nhưng không quá 100 eur xét rằng việc sử dụng trang web là miễn phí. tất cả các giới hạn trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm trong mục này và nơi khác trong thỏa thuận này) đều được tạo vì lợi ích của cả chúng tôi và các đơn vị có liên kết, và các đối tác kế hoạch và chuyển đổi tương lai của họ.

15. Bồi thường

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các Đơn vị liên kết không bị tổn hại bao gồm cả những người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, phán quyết, tổn thất, chi phí, phí tổn và các khoản phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng hoặc các hoạt động liên quan đến Trang web (bao gồm tất cả các Nội dung gửi); và (b) bất kỳ hành vi vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm Thỏa thuận này của bạn.

16. Chấm dứt

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng Trang web của bạn bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu DK8 xác định theo quyết định riêng của mình rằng bạn không tuân thủ Quy tắc ứng xử hoặc nếu DK8 tin rằng rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không phù hợp với nội dung hoặc tinh thần của Thỏa thuận này. Khi có bất kỳ sự chấm dứt hoặc đình chỉ nào như vậy, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và DK8 có thể, không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tên người dùng, mật khẩu và tài khoản của bạn cũng như tất cả các tài liệu liên quan mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào để cung cấp thêm bất kỳ quyền truy cập nào vào các tài liệu đó.

Kết luận

Các điều khoản của thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của bỉ mà không tính đến các nguyên tắc xung đột pháp luật và bất kể vị trí của bạn. tất cả các tranh chấp phát sinh ngoài hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc bất kỳ khu vực nào của mối quan hệ giữa bạn và DK8 nhà cái, dù dựa trên hợp đồng, ngoại tệ, điều luật, gian lận, tuyệt đối hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, sẽ được giải quyết thông qua trọng tài cuối cùng và ràng buộc trước khi trung lập trọng tài thay thế tại tòa án.

Scroll to Top